83-110 Tczew ul. Chłodna 18

SZKOLENIA ADR

Szkolenia ADR są przeprowadzane przez ośrodki szkolenia kierowców wykonywujących działalność w zakresie prowadzenia kursów doszkalających i posiadających niezbędny wpis do rejestru przedsiębiorców.

Poszczególne kursy odbywają się w określonym przez rozporządzenie wymiarach godzin (patrz informacje podstawowe). Kursant zobowiązany jest przyswoić wiedzę, której zakres dla poszczególnych kursów określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. „W sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne” (Dz. U. z dnia 29 września 2005 r.).

Ramowy program kursów dokształcających

I. Kurs dokształcający początkowy powinien obejmować:

 1. kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas obejmujący:
  1. wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
  2. główne rodzaje zagrożeń,
  3. działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
  4. ochronę towarów niebezpiecznych przed działaniami osób trzecich,
  5. obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
  6. czynności podejmowane przez kierowcę po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu gaśniczego i środków ochrony indywidualnej,
  7. postępowanie kierowcy w czasie przejazdu przez tunele, w szczególności w przypadku pożaru,
  8. środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
  9. zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera,
  10. manipulowanie i układanie sztuk przesyłki,
  11. oznakowanie oraz umieszczanie nalepek ostrzegawczych,
  12. przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
  13. informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
  14. informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
  15. informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów;
 2. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach obejmujący:
  1. zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku,
  2. szczególne wymagania dotyczące pojazdów,
  3. ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern,
  4. dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych;
 3. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 obejmujący:
  1. specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne,
  2. zakazy pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1;
 4. kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 obejmujący:
  1. specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym,
  2. wymagania szczególne dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych,
  3. szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym.

II. Kurs dokształcający doskonalący powinien obejmować zagadnienia:

 1. kursu podstawowego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 2. kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 3. kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 4. kursu specjalistycznego – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

– w zakresie nowych lub zmienionych regulacji prawnych oraz nowych rozwiązań merytorycznych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych objętych ramowym programem kursu początkowego.

adrr